B.K.K. Başkanı AKIN’nın “Kent Konseyleri’nin Önemi” hakkında Dergi AYRINTI ile yaptığı söyleşi…

    Günümüz yönetsel yapısında “çok aktörlü” kurumlar ve “yerel demokrasi” anlayışı popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bu tür anlayışın gerekliliğiyle “kent konseyleri” modeli tasarlanmıştır. Ülkemizde bu model, “katılımcılığı özendiren”, “kentin hak ve hukukun korunmasını sağlayan”, “paydaşları bir araya getiren” çok aktörlü yapılar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla kent konseyleri, yerel demokrasinin geliştirilmesinde bir adım olarak görülmektedir. Demokrasi ideali, yüzyıllardır gündemde olan bir değerdir. Antik Yunan Kent devletlerinden günümüze, demokrasi kavramı farklı boyutlarda gelişme imkanına sahip olmuştur. Demokrasinin tek başına yönetsel sorunları çözme noktasındaki zayıflıkları ve eksiklikleri yeni yaklaşımları gündeme getirmiştir. Özellikle geleneksel yönetim anlayışında, katılım eksikliği, meşruiyet krizi, temsilde adaletsizlik gibi sorunların ortaya çıkışı ve bununla beraber 1980’lerde siyasal ve ekonomik liberalleşmenin, teknolojik gelişmelerin hız kazanması, yönetim yapısında değişimi zorlar hale getirmiştir. Bu anlamda ülkemizde ve Dünya’da söz konusu değişimin etkileri açıkça görülerek “yerel demokrasi” modeliyle beraber “çok aktörlü” yaklaşım öncü konular olmaya başlamıştır. Bu bağlamda günümüzde yerel demokrasinin geliştirilmesinde “çok aktörlü kurumlar” ve “katılımcı” anlayış ekseninde “kent konseyleri” modeli tasarlanmıştır. Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin ve muhtarların temsilcileri, kent konseyinde bir araya gelir. Kent konseyi, her türden farklılığa açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır. Kent konseyi dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak yerine, olabildiği kadar çok kapsayıcı olma ilkesine dayalıdır. Kent konseyinin hukuki dayanağı, belediye kanunudur. Kent konseyinin ilk kuruluşu, belediye başkanının çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değildir. Sivil bir oluşumdur. Kent konseyleri, demokratik katılımı kolaylaştırmak ve geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

     Türkiye’de kent konseyi, en önemli kurumsal katılım aracıdır. Kent konseyinin temel işlevleri, kentteki çeşitli aktörlerden oluşan bileşenleri ve paydaşları ile kentteki sorunları ortak akılla tartışmak; farklı paydaşlar arasında uzlaşma ortamları sağlamak, kamu kurumları ile toplum kesimleri arasında yeni köprüler ve diyalog kanalları kurmak; demokratik katılımı geliştirmek ve sivil toplumu güçlendirmektir. Kent konseyi, kentte gönüllü dayanışmayı harekete geçiren bir kurumdur. Kent konseyleri demokrasinin gelişebilmesi için zaruri ihtiyaç olarak birçok basamaktan bir tanesi olarak görülmekte ve bilinmektedir. Bu bağlamda kent konseylerin üstlendikleri sorumlulukları ve önemi hakkında Burdur Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın ile yaptığımız söyleşiyi yayınlıyoruz. DERGİ AYRINTI

    Dergi Ayrıntı: Sayın Orhan Akın Kent Konseylerinin önemi nedir?

    Orhan Akın: Kent konseyleri, merkezi hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları gibi kent yaşamını doğrudan etkileyen yönetim yapılarının sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal dayanışma, şeffaflık, hesap verebilirlik, katılım ve yerinden yönetim gibi temel prensipler çerçevesinde kenti ortak akıl ve uzlaşı ile yönetmelerine imkân veren demokratik yapılardır. Kent konseyleri Türkiye’de yerel düzeyde demokrasiyi, katılımı ve yönetişimi harekete geçirmek için önemli bir araç olarak görülmüştür. Kent konseyleri yerel ihtiyaçların tespit edilmesi ve varsa sorunların çözülmesi için ortak akıl çerçevesinde faaliyet yürüterek belediyelerin yerel politikalarını etkilemek amacıyla kurulan yapılar olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Aslında kent konseyleri için kentin ortak yönetimine doğru bir anlayış değişikliği denilebilir. 2005 yılında yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu, ortak akıl ve uzlaşıyı ifade eden yönetişim yaklaşımı çerçevesinde merkezi hükümet ve yerel yönetimler dışındaki sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, siyasi partiler, sendikalar, noterler, kamu kurum ve kuruluşları, mahalle muhtarları ve diğer yerel aktörlerin yerel düzeydeki karar ve uygulamalarda yer alabilmesi amacı ile kent konseylerinin kurulmasının önünü açmıştır. Kanuni düzenlemenin hemen ardından 2006 yılında Kent Konseyleri Yönetmeliği çıkarılmış demokrasinin gelişimi ve yerel hizmet kalitesinin arttırılması hususunda gereken önem gösterilmeye çalışılmıştır.

    Ayrıntı: Sayın Akın Burdur Kent Konsey Başkanı olarak bugüne kadar üstlendiğiniz sorumluklardan kısaca bahseder misiniz?

    Akın: Daha önceki Burdur Kent Konseyi başkanımız Nuri Levent Özer beyefendi ve yürütme kurulumuzla ile birlikte 6 yıldır konseyimizin genel sekreterlik görevinde son derece uyumlu ve verimli bir çalışma ortamında beraberdik. Bu zamanda yaptığımız çalışmalarda Burdur Kent Konseyini hem Türkiye Kent Konseyleri Birliği’ne hem de Türkiye Kent Konseyleri Platformuna üye yaptık. Burdur Kent Konseyi Engelliler Meclisimizle birlikte T.K.K.B.’nin ortaklaşa yapmış olduğu proje Türkiye de yapılan ilk ve tek bir ilde İlimizde uygulanan bir projedir. Bu projede ve diğer yapılan uygulamalarımızda Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz Konseyimize hem maddi hem de manevi noktalarda her zaman yanımızda olmaya devam etmiştir.

    19.08.2021 tarihinde yapılan B.K.K. Seçimli Genel Kurul toplantısında B.K.K. Başkanlık görevini Sayın ÖZER’ den bayrağı devralarak görevimize başladık. 13.09.2021 Pazartesi günü saat 11.00’ da TRT Antalya radyosunda canlı yayınında ‘BURDURKENT KONSEYİ ‘işleyişi üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.Kent konseyleri merkezi yönetimin, yerel yönetimin,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortak anlayışıyla hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin sorunlarının,vizyonlarının belirlendiği,tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiğiortak akım ve uzlaşmanın esas olduğu bir platformdur.

    Kent konseyleri paydaşları bir araya getirerek tüm kenti kucaklayan ‘ortak akıl’ oluşturulmasını hedefleyen bir yapıdır.08.09.2021 Çarşamba günü yeni yürütme kurulumuzla

birlikte ilk aylık olağan toplantımızı gerçekleştirdik.

    Toplantıda;önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarımızın plan- program ve projelerle birlikte görev dağılımlarımızı yaptık. Konseyimizde eğitimden, sosyal etkinliklere, sağlığa,

çevre şehirciliğe, doğal afetler ve arama kurtarmaya kadar birçok alanda meclis ve çalışma gruplarımızın aktif olarak çalışmasını hedefliyoruz. Ayrıca çocuk meclisimizin de oluşturulması en önemli görevlerimizden. Bunun bilinciyle ilgili resmi yazışmalarımızı yaparak ilk adımlarımızı da atmış bulunuyoruz. Şu anda on bir tane çalışma grubumuz var. Yürütme kurulumuzdaki arkadaşlarımızın himayesinde bu meclis ve çalışma gruplarımızın biraz daha aktif hale getirebilmek için şehrimizde bulunan bu alanlarla ilgili yan kuruluşlardan yeni üye kayıtları alarak konseyimizi genişletmeyi ve genel kurullar yapmayı planlıyoruz. Bu genel kurullarda Burdur’umuzda bu alanlarla alakalı söz söylemek isteyen, benim de bununla alakalı bir fikrim var, benim de bununla alakalı bir çalışmam olacak ve olabilir diyen bütün kaynakları bir araya getirerek şehrimizin dinamiklerini harekete geçirmek planlarımız dahilinde olacak. İnşallah konseyimizi bu dönemde de bütün arkadaşlarımızla beraber Burdur’da kültür sanattan tutun da ekonomik ve sosyal gelişmeye kadar, engelliler, kadın ve çocuk çalışma gruplarından

doğal afetlere kadar bütün alanlarda çalışmalar yapacağız. Konseyimizde bulunan bütün arkadaşlarımız yetkin insanlar. Her biri Burdur’umuzun etkin simaları. Her görüşten vatan, millet, devlet noktasında ortak paydada buluşan ve bu şehri seven, bu şehrin güzelliklerini bilen,

bu şehir de benim de sorumluluklarım var anlamında katkı sağlayacak arkadaşlarımızla bir aradayız. Özellikle şehrimiz tarım ve hayvancılık alanında iyi durumda. Bizler bu konuya

eğilerek yeni plan ve projelerimizle Burdur’umuzu daha da hak ettiği ön sıralara çıkarmaya hedefliyoruz. Bu ve buna benzer birçok alanda yapacağımız yeni çalışmalarımızla

çok kısa bir zaman içerisinde yine karşınızda olacağız.

    Ayrıntı: Sayın Akın Burdur Kent Konseyinin hedefi nedir?

    Akın: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesi ve 6 Haziran 2009 tarihli Kent Konseyi Yönetmeliği’ne göre faaliyetlerine devam eden Burdur Kent Konseyi, teknik, ekonomik,

sosyal ve kültürel değerleri Burdur’a ve Türkiye’ye taşıma yolunda hızla ilerliyor. Burdur Belediyesinin destekleriyle kurumsal yapımızı hızlı bir şekilde tamamlayarak Türkiye’ye

örnek bir yapıya ulaşmaya gayret ediyoruz. Yeni bir Burdur Markası olarak da Türkiye ve Dünya’ya örnek olma yolunda ilerliyoruz. Yerelleşme ve demokratikleşme sürecinde halkımızın

kent konseyleri oluşumuna çok önemli katkı koyduğunu görüyoruz. Belediye olan her yerde kent konseyleri, halkın ve toplumsal örgütlerin katıldığı, düşüncelerini yöneticilere aktardığı önemli kurumlar haline geliyor. Burdur Kent Konseyi’nde Burdur için güzel çalışmalara imzalar

atacağız. Bu oluşuma seçilerek gelen ve Burdur hassasiyeti taşıyan insanlar olarak tüm katılımcılarımız, gönüllülerimiz, meclislerimiz ve çalışma gruplarımızla araştırarak, düşünerek,

tartışarak çözümler üretmeye gayret sarf ediyoruz. Burdur Kent Konseyi, herkese ve her kesime açıktır.

     Burdur Kent Konseyi’nin kapıları katılımcılık ve demokrasi isteyen her kuruma açıktır. Toplantılar ve etkinlikler halka açık olarak yapılmakta ve herkese konuşma hakkı verilmektedir.

Yerel demokrasi isteyenlerin buluşma noktası haline gelen Burdur Kent Konseyi’nde kent sorunları, medeni bir ortamda ele alınmaktadır. Bir demokrasi platformu haline gelen Burdur Kent Konseyi, toplumsal denge çizgisini devam ettirecektir. Burdur Kent Konseyi; başkanıyla, genel sekreteriyle, yürütme kuruluyla, kadın, gençlik, engelli ve çocuk meclisleriyle, 12 adet çalışma grubuyla, kurumsal yapısını tamamlamaya çalışmaktadır. Burdur Kent Konseyinin kuruluşundan itibaren tüm çalışmalarında katkı ve destek veren Belediye Başkanımıza Burdur Kent Konseyi’ne anlam katan değerli gönüllülerimize teşekkürü de bir borç biliyoruz.