B.K.K. 06.02.2015 DE 1. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

Konsey Haber

    Burdur Kent Konseyi I. Olağan Genel Kurulunu Yaptı.

6  Şubat 2015 Cuma Günü Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen Genel Kurula Burdur Belediye Başkanı ve Siyasi Parti Temsilcileri ile delegeler ve misafirler katıldılar.

   Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesinin ardından Kent Konseyi Başkanı T. Mahir Öztürk bir açılış konuşması yaptı.

   Öztürk konuşmasında, “Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerin temsilcileri, kent konseyinin değerli üyeleri,  misafirler, basınımızın kıymetli temsilcileri sizleri saygılarımla selamlıyorum.

   Burdur Kent Konseyi olağan Genel Kurulu toplantısına hoş geldiniz.

   Bilindiği gibi Kent Konseyleri, 12 Kasım 2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandığı şekliyle, “Türkiye’ye özgü bir yapılanmayla merkezi yönetimi, yerel yönetimi ve sivil toplumu bir işbirliği ortaklığı çerçevesinde bir araya getiren benzersiz yönetişim mekanizmaları” olarak tanımlanmaktadır.

   Gene 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesinde, “Kent Konseyi kent yaşamında; kent vizyonunu ve hemşehirlilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır” ifadesi yer almaktadır.

   Buna bağlı olarak Kent Konseyinin çalışma usul ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğin 16-(1) maddesinde; “Kent Konseyi Genel Kurulu bu yönetmeliğe aykırı olmamak kaydıyla uygulama yönergeleri çıkarabilir” yetkisi vermiştir.

   İşte bu cümleden hareketle, başarının anahtarı olarak gördüğümüz “Burdur Kent Konseyi Yönerge Taslağını” genel kurulumuzun görüş ve onayına sunmak üzere hazırladık.

   Elbette Başarının anahtarı olarak yönerge çıkarmak tek başına yeterli değildir.

   Başarının sağlanmasında konu uzmanlarının ortaya koyduğu esasları temel alan prensipler geliştirmeye çalıştık.

   Örneğin; Burdur Kent Konseyinin başarısı tüm paydaşların, eşitlerin birliği, uzlaşma ve ortak akıl çerçevesinde, Burdur öznesinde buluşması yanı sıra, Kent Konseyleri ve yerel yönetişim konusunda çalışma yapan uzmanların ve akademisyenlerin bir ortak görüş olarak başarının anahtarı saydıkları esasları, ilkeler bütünü içinde temel aldık.

Şöyle ki;

1-    Kent konseyinin kendisini oluşturan paydaşlar tarafından bir “muhalefet platformu” veya “kendi başına bir sivil girişim” olarak değil, merkezi yönetim, yerel yönetim ve sivil toplum üçgenindeki geniş temsil tabanı üzerinden kent yönetimine “eşit ortaklar” olarak katılımını sağlayan bir yapı olarak görülmesi.

2-    Belediyenin ve ilgili kamu kuruluşlarının Kent Konseyinin desteklenmesine yönelik güçlü taahhütlerine, verdikleri desteğe ve etkin katılımlarına karşın bu yapının işlemesine müdahale etmekten kaçınmaları ve kolaylaştırıcı bir rol oynamaya özen göstermeleri.

3-    Sivil toplum ortaklarının ve bireysel başvuru yapmış olanların “gönüllü katılım” esasında işbirliği yapma, birlikte çalışma ve üretme birikimlerini ve uzmanlıklarını topluma en iyi şekilde aktarma ve paylaşma kararlılığı sergilemeleri ve birer “paydaş” olarak Kent Konseyi uygulamalarında sorumluluk almaya hazır olmaları.

4-    Dikey yapılanma ve çalışma alışkanlıklarının yerini “yönetişim” anlayışına bırakılmasının sağlanması ve bu bağlamda bir ast-üst mücadelesinin yaşanmadığı, gücünü “eşit ortaklık” anlayışından alan, yapıcı ve uygulamaya dönük bir ilişkiler sistemi kurulmasına özen gösterilmesi.

5-    Kent Konseyi ile bünyesindeki diğer katılımcı yapılar arasında güçlü ve yatay bağlar oluşturulması, Meclisler ve Çalışma Gurupları ile nasıl en verimli ve karşılıklı uyum içinde çalışılabileceği arayışının ön plana çıkarılması.

6-    Kent Konseyi yapılanmasının yalnızca genel bir çerçeve sağladığı dikkate alınarak bu çerçevenin içinin tüm yerel paydaşlarca büyük bir özveri ve sabırla doldurulması ve bu yapıya işlerlik kazandırılması önerilmiştir.

   Elbette başarılı bir Kent Konseyi, toplumsal yaşamın sorunlarına çözüm üreten bir yönetim anlayışını, demokratik “yönetişimin” önemli bir mekanizmasını ifade eder.

   Böylece Kent Konseyleri Yerel Yönetimler ve Merkezi Yönetim için bir imkan olarak görüldüğünde; Kent Konseyi organlarında yer alan ilgili, katılımcı gönüllülerin zamanlarını, görüşlerini, bilgilerini, uzmanlıklarını, enerjilerini vererek sağladıkları ortak akılla meydana getirilen her eser, sahiplenmeyi, korunmayı sağladığı gibi, eserin oluşumunda kararı olanları yüceltmeyi de beraberinde getirir.

   İşte bu duygu ve düşüncelerle çalışmalarını yürüten Burdur Kent Konseyi başarılarıyla kamuoyunda tanındıkça ilgiyi artıracak, katılımcılığı yayacak, Burdur’un çözülemezmiş gibi görünen sorunlarına da el atarak bir ortak akılla, hep birlikte çözümleri bulabilmek imkanı kazandıracaktır.

   Halkın ihtiyaç ve beklentileri ile, karar verenlerin idealleri elbette hep Burdur’umuzun vizyonunu yükseltmek noktasında olmuştur. Ancak tek başına verilen kararlarla yapılagelenlerde bilgi noksanlığı, iletişimsizlik, keyfilik gibi algılamalar yanı sıra, bir kayırmacılık kuşkusu,  kaynakların heder olduğu duygusu oluştuğu ve tabiatıyla yapılanların halkın üzerinde ilgisizlik, sahiplenilmemişlik olgusu yaratacağı yadsınamaz.

   İşte bu noktada Burdur Kent Konseyi tartışarak değil, uzlaşarak bir ortak akıl oluşturmayı, Burdur sevdası taşıyan tüm gönüllüleri buluşturmayı, Burdur’u bir model kent olmasında karar vericilerle halk arasında bir ortak payda yaratabilmek idealini kendisine vazife edinmiştir.

   Çünkü en doğru kararları veren o en yüce kişi dışında kimsenin tek başına düşüncesinin en doğru olmadığını herkes kabul eder. Mademki Yüce Allah hepimize ayrı ayrı akıl verdi, o halde kentlerde toplu yaşamanın gereği ortak aklı kullanarak neden Burdur’umuzu bir yeryüzü cenneti haline getirmeyelim?

   İşte bu duygu ve düşüncelerle Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum” dedi.

Ardından Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz  yaptığı konuşmada, yaşadığımız kentte herkesin hak ve sorumlulukları olduğunun altını çizerek,’’bu sorumluluğu taşımanın da ötesinde bu kente faydalı olmak, fikir üretmek, elimizi taşın altına koymak gibi de bir görevimiz var.Hatırlayacağınız üzere seçim beyannamemizde yönetim anlayışımızın ortak akıl birliğine dayalı olacağı, biz yaptık oldu anlayışının olmadığı, dayatmacı yönetim tarzından da uzak olacağımızı ifade ettik.Bir kentin sadece kentin idari amirlerinin ağzından çıkacak cümleyle değil, halkında söz sahibi olduğu bir yönetim anlayışıyla yönetilmesi gerekir.Kent Konseyi de kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi,kentin hak ve hukukunun korunması,sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.’’ vurgusu yaptı.

   Burdur Kent Konseyi Başkanı T. Mahir Öztürk, Genel Sekreter Orhan Akın ve Yürütme Kurulu Üyesi Sıdıka Gül Oğuzkan’dan oluşan divan yerini almadan önce Yürütme kurulu üyeleri ile Çalışma Grubu Başkanları sahneye davet edilerek genel kurula tanıtıldı.

   Gündem gereği; Kent Konseyi Yürütme Kurulu Faaliyet raporu Burdur Kent Konseyi Genel Sekreteri Orhan Akın tarafından okunarak Genel Kurulun görüşüne sunuldu.

   Faaliyet raporu tam metin olarak Wep sitemizde ayrıca yayınlandı.

   Gündemin meclis ve çalışma gruplarının altı aylık çalışma programlarının sunulması bölümünde; Kadın Meclisi Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan, İmar, Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Pala, Eğitim ve Öğretim, Gençlik ve Spor Çalışma Grubu Başkanı Hasan Çelik, Kültür ve Sanat Çalışma Grubu Başkanı Ahmet Ali Bilgen, Ekonomi ve Sosyal Gelişme Çalışma Grubu Başkanı Yrd. Doç Dr. Ahmet Sarıtaş, Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubu Başkanı Hasan Akın, Çevre ve Sağlık Çalışma Grubu adına Gülser Bülbül, Sosyal Etkinlikler ve Festivaller Çalışma Grubu adına Cemil Cahit Yıldıran eylem planlarını ve çalışma programlarını genel kurulun görüş ve değerlendirmesine sundular ve oy çokluğu ile onaylandı.

   Bir sonraki gündem maddesi tamamlanan çalışmaların genel kurul onayına sunulmasıydı.

Kültür va Sanat Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu “Yukarı Pazarın Canlandırılması” hakkında uygulama planı Yusuf Çakar tarafından genel kurula sunuldu ve bir aleyte oya karşı oy çokluğu ile plan kabul edildi.

   Kadın Meclisinin hazırlamış olduğu kadın el sanatlarıyla ilgili bir “El Emeği Pazarı” kurulmasıyla ilgili çalışma Kadın Meclisi Başkanı Sıdıka Gül Oğuzkan tarafından genel kurula sunuldu ve plan oy birliği ile kabul edildi.

   İmar Şehircilik, Ulaşım ve Trafik Çalışma Grubunun Yıkılan Cumhuriyet Anadolu Lisesinin arazisiyle ilgili değerlendirme raporu Çalışma Grubu Başkanı Yusuf Pala tarafından genel kurula sunuldu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

   Turizm, Tanıtma, Tarih ve Kültürel Varlıkları Koruma Çalışma Grubunun hazırlamış olduğu çalışma raporu Çalışma Grubu Başkanı Hasan Akın tarafından genel kurula okundu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

   Eğitim Öğretim Gençlik ve Spor Çalışma Grubu ile Sosyal Etkinlikler ve Festivaller Çalışma Grubu adına Cemal Cahit Yıldıran her iki çalışma grubunun çalışmalarını genel kurula okudu ve rapor oy birliği ile kabul edildi.

   Arkasından Yürütme kurulunun hazırlayıp Valilik makamından, Belediye Başkanlığından, Üniversite Rektörlüğünden, Barodan görüş alarak, çalışma gruplarının da dikkatine sunduğu “Yönerge Taslağı” genel kurulun görüşüne sunuldu. İstisnai Kurullar başlığı altında “İstişare Kurulu” ve “Başkanlar Kurulu” oluşturulmasıyla ilgili 18. Madde demokratik olmadığı gerekçesiyle ve oy çokluğu ile çıkarıldı. 19. Madde 18. Maddenin yerine geçmesiyle yönerge oylandı ve  değişiklikle yönerge tasarısı kesinleşti.

   Divana verilen 9 imzalı bir taleple Eğitim, Öğretim, gençlik ve Spor Çalışma Grubunun içinden Gençlik ve Sporun çıkarılarak ayrı bir çalışma Grubu oluşturması önerisi oy birliği ile kabul edilerek Eğitim ve Öğretim Çalışma Grubu ve Gençlik ve Spor Çalışma Grubu olarak iki çalışma grubu oluştu.

   Zamanın ilerlemesi ve görüşülecek konu kalmadığından Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı ve genel kurul sona erdi.