Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulunda Alınan Kararlar

Konsey Haber

    Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu 24.07.2015 günü Burdur Belediyesi Encümen Salonunda Toplandı.

   Toplantıda;

1- Burdur Kent Konseyi Başkanı T.Mahir ÖZTÜRK’ün istifası Yürütme Kurulu tarafından oy birliği ile kabul edildi.

2- Burdur Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Halil ERCAN’ın istifası Yürütme Kurulu tarafından oy birliği ile kabul görmeyerek tekrar kendisi ile görüşülüp kararın yeniden gözden geçirilmesi konusunda fikir birliği sağlandı.

3- Burdur Kent Konseyi Başkanlığı’na; Yönetmeliğin” Kent konseyi başkanı” başlıklı MADDE 11/A – (Ek:RG-6/6/2009-27250)(1)’de “Kent konseyi başkanı genel kurul tarafından seçilir. Kent konseyi başkanının görev süresi, yürütme kurulunun görev süresiyle paralel olmak üzere ilk dönem için iki yıl, ikinci dönem için üç yıldır” der. (4)’de de “Kent konseyi başkanının izin, hastalık veya başka bir sebeple görevi başında bulunmadığı hallerde, bu süre içinde kendisine yürütme kurulunun en yaşlı üyesi vekalet eder” demesinden yola çıkılarak Burdur Kent Konseyi Başkanlığı’na Vekaleten yeniden genel kurul olana dek Yürütme Kurulunun en yaşlı Üyesi olan Nuri Levent ÖZER oy birliği ile getirilmiştir.

4- Medeniyetler Korosu için girişimde bulunulması ve bu konunun Belediye Başkanıyla değerlendirilmesi hususu görüşüldü.

5- Burdur Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubuna Mürseller Gezisi için 300.00 TL ödenek ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

6- Burdur Kent Konseyi Yürütme Kuruluna ilk yedek üye çağrılması görüşüldü.