B.K.K. BAŞKANI ve GENEL SEKRETERİ T.K.K.P. ESKİŞEHİR TOPLANTISINDA

Konsey Haber

Türkiye Kent Konseyleri 26.Odunpazarı Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi ve Raporu

19.10.2019 tarihinde Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen 26. Türkiye Kent Konseyleri Platformu Genel Kurul’unda çerçeve konuşmalarının ardından 5 farklı konuyu tartışmak üzere atölye çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu gruplar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1-Platformun İlke ve Yöntemleri

2-Kent Konseylerinin Çevre Sorunlarına Yaklaşımı ve Yöntemleri

3-Kent Konseylerinin Sivil Toplum Kuruluşları ile Çalışma Yöntemleri ve İş Birlikleri

4-Kent Konseylerinin Belediyeler ve Kamu Kurum Kuruluşlarıyla İlişkileri

5-Kent Konseylerinin Mahalle Meclisleri Oluşumları

Çalışma gruplarında tartışılan konular çerçevesinde genel kurulda ulaşılan sonuçlar şöyledir:

Atölye 1: Platformun İlke ve Yöntemleri

– Konuya ilişkin en önemli sorun Platformun web sayfasının olmamasıdır. Bu eksiklik nedeniyle arşivleme, hafıza, bilgi ve deneyim alışverişi konularında sorunlar yaşanmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için bir an evvel web sayfası oluşturulması gerekmektedir.

– Platformun daha işlevsel hale gelmesi ve dinamikleşmesi için organlaşması gerekmektedir. Ayrıca platformun bölgelere ayrılması da söz konusu sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilir.

– Platform üyelikleri Genel Kurul kararı ile belirlenmelidir.

– Platformu bağlayan “İlkeler Manifestosu” oluşturulmalıdır. Böylece platformun statüsü de belirlenmiş olacaktır. Söz konusu belgenin hazırlanması için bir komisyon oluşturulmalıdır.

– Platformun yerel sorunlara taraf olması, yerel ve ulusal kamuoyunu etkilemesi gerekmektedir.

– Platformun yasal zemine kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlaması ve bu konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşmelerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

– Nasıl ki muhtarlar Cumhurbaşkanı ile görüşerek sorunlarını iletebiliyorlar, Platform yöneticileri de Cumhurbaşkanı ile görüşmeli ve ilgili sorunları kendisine iletmelidir.

– Platform toplantılarında çalışma grupları ve atölye çalışmaları yapılmalı ancak birden fazla gruba katkı sağlamak için söz konusu etkinliklerin daha geniş bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Örneğin Platform toplantıları ilk gün bilgilendirme toplantıları ve ardından iki gün dönüşümlü çalıştaylar şeklinde düzenlenebilir.

Atölye 2: Kent Konseylerinin Çevre Sorunlarına Yaklaşımı ve Yöntemleri

– Konuya ilişkin temel sorun alanları; yaşam hakkı ve sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınabilir. Buna göre sermayenin ve siyasetçilerin çevreye olan bakış açıları, doğal afetler ve iklim krizi önemli sorunlar olarak ortaya konulabilir. Bu konuların dışında doğal varlıkların yok edilmesi, temiz suya erişim gibi çevre hakkını tehdit eden sorunlar da bulunmaktadır. Ayrıca sanayi ve teknoloji ile madencilik faaliyetlerinin de kentlinin yaşamı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. HES, Taş Ocakları gibi alanlarda yaşanan çıkar çatışmaları insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Geri dönüşüm/evsel atık konuları çevre konusunda üzerinde durulması gereken bir diğer sorun alanıdır. Akademisyenlerin kent konseyleri ile işbirliği içinde ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamaları gerekmektedir. Bu çerçevede;

– Kent Konseyleri çevre duyarlılığı ve bilincini artırtacak eğitimler düzenlemelidir.

– Platformun çevre konusunda politika oluşturulması ve yasal süreçlerde aktif rol üstlenmesi gerekmektedir.

– Platform bünyesinde ve konseylerde çevre meclisi/çalışma grupları oluşturulmalıdır. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü web sayfalarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

– Kent Konseylerinde Bilim Kurulu ve Hukuk Kurulu oluşturularak tespit edilen sorunların çözümüne yönelik aktif girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Yine, çevre konusunda tecrübeli/aktif kent konseylerinin çeşitli oluşumlarda bilgi aktarması/mentorluk sürecinin oluşturulması gerekmektedir.

– İçme suyu kaynaklarının ve hazine arazilerinin ağaçlandırılmasının (28.10.2017 sayılı İçme Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmeliği takiben) tüm kent konseylerinin desteğiyle yaygınlaştırılması gerekmektedir.

– Çevre sorunları hakkında halkın bilinçlendirilmesi için faaliyetler/projeler geliştirmek gerekmektedir. Kent Konseylerinin de akademisyenlere destek olması gerekmektedir.

Atölye 3:Kent Konseylerinin Sivil Toplum Kuruluşları ile Çalışma Yöntemleri ve İş Birlikleri

– İlgili konuya ilişkin temel sorun mevzuattan kaynaklanmaktadır. Mevzuata ilişkin sorunlar sivil toplumla ilişkileri etkilemektedir. Ayrıca temsiliyet konusunda da ciddi sorunlar bulunmaktadır. Konseyler AB projeleri ya da Kalkınma Ajansları projelerine başvuru noktasında sıkıntılar yaşamaktadır. Konseylerin ve platformun bir diğer önemli sorunu da iletişim sorunudur. Bu çerçevede,

– Sosyal medyanın daha iyi kullanılarak konseylerin “iyi uygulama örnekleri” paylaşımında bulunması gerekmektedir. Söz konusu uygulamaların toplumla da paylaşılması ve etkinlik duyurularının daha geniş bir kitleye ulaştırılması gerekmektedir.

– Temsiliyet sorununun ortadan kalkması için yönetmelikte düzenlemelerin yapılması ve bunun için de “Hukuk Çalışma Grubu”nun oluşturulması gerekmektedir.

– Kent konseyleri ve platformun iletişim sorununu ortadan kaldırmak için “youtube” kanalı açılabilir. Bu sayede bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık geliştirilebilir.

– Kent konseyleri yılın belli bir gününde aynı anda aynı etkinliği gerçekleştirerek farkındalık yaratıcı faaliyetler gerçekleştirmelidir.

– Yerel medyanın daha iyi kullanılması gerekmektedir.

Atölye 4: Kent Konseylerinin Belediyeler ve Kamu Kurum Kuruluşlarıyla İlişkileri

– Bu konuya ilişkin temel sorun alanlarının kent konseylerinin protokoldeki konumu, konseylerin mali kaynaklarındaki yetersizlik, resmi kurumların kent konseylerine yönelik olumsuz önyargılara sahip olmaları, konseylerin yasal mevzuatındaki muğlaklık ve tüzel kişiliğindeki eksiklikler, toplumda kent konseyleri konusunda bilgi eksiklikleri ve merkezi idarenin konseylere bakışındaki olumsuzluklar olduğu dile getirilmiştir. Bu çerçevede;

– Kent konseylerinin protokoldeki yerini belirleyecek girişimlerin platform tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda platform bünyesinde bir komisyonun kurularak platform ve kent konseylerinin sosyal medya hesaplarından bu konuda farkındalık artırıcı paylaşımların yapması gerekmektedir.

– Belediye bütçesi yapılırken kent konseylerine kalem ayrılması gerekmektedir.

– Yerel ve ulusal resmi kurum ve kuruluşlara yönelik farkındalık artırıcı ziyaret ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir.

– Kent konseylerine yönelik farkındalık artırıcı kamu spotlarının hazırlanması, tüm siyasi parti genel merkezlerinde kent konseyleri masalarının açılması gerekmektedir.

– Platformun toplum yararına yönelik bilimsel ve akademik çalışmalara ağırlık vermesi ve üniversitelerle ilişkilerini güçlendirerek akademik çalışmaları teşvik etmesi gerekmektedir.

– Platform daha çok bir araya gelerek, kendi üyelerine danışmanlık desteği vermelidir.

– Platform üye kitapçığı yayınlanmalıdır.

Atölye 5: Kent Konseylerinin Mahalle Meclisleri Oluşumları Masası

Atölye çalışmasında tespit edilen sorun başlıkları; Yönetim kültürünün eksikliği, kentlinin haklarını bilmemesi, belediyelerin siyaset gücü ile meclis faaliyetlerine engel olması, mahalle meclislerine karşı direnç, aktif ve pasif meclislerin varlığı, Belediye Başkanı ile doğrudan temas ihtiyacı, hesap verilebilirlik, Belediye Başkanının vizyonu, kent konseyini oluşturan grupların çıkar ilişkisi, ekonomik yapı ve mahallelinin çözüme olan inancı olarak sıralanabilir. Bu temel sorun başlıkları çerçevesinde geliştirilen öneriler ise şöyledir:

– Mahalle muhtarlarının katılım konusunda bilinçlendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır.

– Mahalleli ile doğrudan temas kurulması gerekmektedir.

– Kamu kuruluşlarınca tanınma sağlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

– Belediye Başkanları ile doğrudan temasa geçilmesi ve aktif ilişki geliştirilmesi gerekmektedir.

– Gönüllülerin katılımının sağlanması, örgütlenmesi ve yönetilmesi için faaliyetler gerçekleştirilmeli gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Atölyelerde tartışılan konular dışında sonuç bildirinde yer alması talep edilen diğer hususlar şöyledir:

Platformun sanat, kadın, sürdürülebilir kalkınma gibi konularda da hareketlilik göstermesi gerekmektedir.

Platform bünyesinde mahalle meclisleri ile ilgili daha çok bilgilendirme ve farkındalık çalışması yapılması gerekmektedir.

Sağlıklı, doğal ve ulaşılabilir gıda konusu daha çok gündeme taşınmalıdır.

Platform yönetmeliği ile ilgili bir forum düzenlemeli ve ilgili belgenin nasıl olması gerektiği bu forumda tartışılmalıdır.

Platform kurulduğu günden bu yana seçme seçilme ve sandık çıkan irade demokrasisine inanmaktadır bu tavır herhangi bir siyasi parti yanında ve karşısında değildir .

Platform üyeleri olarak Seçme seçilme hakkına sonuna kadar inanadığını altını çizer yerel yöneticilerimizinde ,sivil toplum kuruluşlarının seçtiği kent konseyi başkanları yürütme kurullarına yönetmelikteki ayni nakdi katkılarını vererek sivil demeokrasinin gelişmesine katkı vereceğine inanmaktayız.

Hazırlayan:Odunpazarı Kent Konseyi ,Eskişehir Avrupa Birliği derneği